SALG (500 × 300px) (500 × 500px)

Salg

+45 2712 2811
cwp@wincover.dk

SALG (500 × 300px) (500 × 500px)

Kontoret

+45 6615 2222
Info@wincover.dk

SALG (500 × 300px) (500 × 500px)

Service

+45 6615 2222
Info@wincover.dk

PERSONOPPLYSNINGER

Wincovers personvernpolicy (heretter kalt "policyen") angir de overordnede prinsippene for hvordan Wincover behandler personopplysninger i samsvar med Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om behandling av personopplysninger.

Formålet med policyen er å fastsette rammene for hvordan Wincover behandler personopplysninger om kunder, ansatte, samarbeidspartnere og andre. Policyen gjelder for alle ansatte samt samarbeidspartnere som utfører oppgaver på vegne av Wincover.

GENERELLE PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS WINCOVER

Wincover har følgende overordnede prinsipper for behandling av personopplysninger:

  • Våre kunder og ansatte kan være trygge på at vi behandler deres personopplysninger på en forsvarlig måte.
  • Vi behandler kun personopplysninger når vi har et klart formål med det.
  • Vi overholder gjeldende personvernlovgivning til enhver tid.
  • Våre ansatte er opplært i å behandle personopplysninger på en trygg måte.
  • Vi behandler personopplysninger på en sikker måte i våre IT-systemer.
  • Vi streber etter å ha oppdaterte personopplysninger og lagrer kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet og/eller i samsvar med relevant lovverk.
  • Vi sikrer at våre samarbeidspartnere etterlever personvernforordningen.
  • Vi er godt forberedt på håndtering av eventuelle brudd på personopplysningssikkerheten.

DINE RETTIGHETER

Informasjonsplikt: Du har rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg.
 
Rett til innsyn: Du har rett til å få tilgang til og motta de personopplysningene om deg som du har gitt til Wincover.
 
Du har rett til å motta en rekke opplysninger om behandlingen av dine personopplysninger som Wincover utfører. Rett til retting og sletting:
 
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv korrigert. I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv før tidspunktet for vår generelle sletting.
 
Hvis dine personopplysninger er blitt videreformidlet til tredjepart, blir de informert om dette ved korrigering eller sletting.
 
Rett til å trekke tilbake ditt samtykke: En del av Wincovers behandlingsaktiviteter kan være basert på ditt samtykke. I så fall har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Tilbaketrekking av ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av databehandlingen som ble utført før en slik tilbaketrekking. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil Wincover og tredjeparter involvert i behandlingen av personopplysninger slutte å behandle dine personopplysninger, med mindre og i den grad den videre behandlingen eller lagringen er tillatt eller påkrevd i henhold til personvernforordningen eller annen gjeldende lov og forskrift.
 
Rett til å klage: Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt Wincover ved å sende klagen din til kontaktpersonen hos Wincover oppført nedenfor. Du har også rett til å klage til Datatilsynet angående behandlingen av dine personopplysninger. Du finner kontaktopplysningene til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

KONTAKTINFORMASJON OG ANSVAR FOR PERSONOPPLYSNINGER

WinCover er ansvarlig for personopplysninger. Hvis du har spørsmål angående denne personopplysningspolicyen eller WinCovers behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Christian Waage ved å sende en e-post til cwp@wincover.dk