SALG (500 × 300px) (500 × 500px)

Sales

+45 2712 2811
cwp@wincover.dk

SALG (500 × 300px) (500 × 500px)

Kontoret

+45 6615 2222
Info@wincover.dk

SALG (500 × 300px) (500 × 500px)

Service

+45 6615 2222
Info@wincover.dk

POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

WinCovers integritetspolicy (härefter "policyn") fastställer de styrande principerna för hur WinCover behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. 
 
Syftet med policyn är att fastställa riktlinjerna för hur WinCover behandlar personuppgifter om kunder, anställda, samarbetspartners och andra berörda parter. Policyn är tillämplig för alla anställda samt för samarbetspartners som agerar på uppdrag av WinCover.  
 
ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER HOS WINCOVER  
 
WinCover har följande övergripande principer för behandling av personuppgifter:
  • Våra kunder och anställda kan känna sig trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter.
  • Vi behandlar endast personuppgifter när det finns ett tydligt syfte med det.
  • Vi följer gällande dataskyddsförordning till fullo.
  • Våra anställda är instruerade i att behandla personuppgifter på ett säkert sätt.
  • Vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt i våra IT-system.
 
Vi strävar efter att personuppgifter alltid är uppdaterade och behåller endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet och/eller enligt tillämplig lagstiftning.
 
Vi säkerställer att våra samarbetspartners uppfyller dataskyddsförordningen.
 
Vi är väl förberedda för att hantera eventuella dataintrång om de skulle inträffa.

DINA RÄTTIGHETER

  • Informationsplikt: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till insyn: Du har rätt att få tillgång till och ta emot de personuppgifter om dig som du har lämnat till WinCover. Du har rätt att få en rad uppgifter om den eller de behandlingar som WinCover utför av dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse och radering: Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade. I vissa fall har du rätt att få uppgifter om dig själv raderade innan det allmänna raderingstidpunkten inträffar. Om dina personuppgifter har lämnats ut till tredje part kommer de att informeras om detta vid rättelse eller radering.
  • Rätt att återkalla ditt samtycke: En del av WinCovers behandlingsaktiviteter kan vara baserade på ditt samtycke. I så fall har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling av personuppgifter som har genomförts före en sådan återkallelse. Om du återkallar ditt samtycke kommer WinCover och tredje parter som är involverade i behandlingen av personuppgifter att sluta behandla dina personuppgifter, såvida inte fortsatt behandling eller lagring är tillåten eller krävs enligt dataskyddsförordningen eller annan tillämplig lagstiftning.
  • Rätt att klaga: Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, ber vi dig att kontakta WinCover genom att skicka din klagomål till kontaktpersonen hos WinCover angiven nedan. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen angående behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktinformation till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

KONTAKTINFORMATION OCH ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER

Tack för informationen. För frågor angående denna persondatapolitik eller WinCovers behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta Christian Waage genom att skicka ett e-postmeddelande till cwp@wincover.dk.